Close
Easy To Trust

Det ska vara lönsamt att jobba med hållbarhet

Företagande på 2000-talet präglas av komplexitet, föränderlighet och snabbhet vilket leder till ökade risker. Ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser och tydligare krav från kunder och globala regelverk skapar behov av kvalitetssäkrad uppföljning av företags hållbarhetsarbete och regelefterlevnad.

Vi vill att det ska vara lönsamt att vara ett socialt, ekonomiskt- och miljömässigt ansvarstagande företag. Därför har vi skapat applikationen Easy To Trust – ETT.

ETT systematiserar ansvarstagande, från att bara vara en administrativ process som kontrollerar regelverksefterlevnad, till att bli en process som kopplar samman globala hållbarhetsmål med organisationens strategiska mål och säkerställer att verksamhetens utförare kan omsätta det i praktiskt dagligt arbete.

Syftet är att kunder som använder ETT ska uppnå effektivisering, förbättrad lönsamhet och trygghet i form av en väl fungerande infrastruktur för riskhantering och tydliggörande av hållbart ansvarstagande

ETT integrerat system för riskhantering

Vi har idag en applikation som hanterar risker och att säkerställer regelefterlevnaden på ett säkert och effektivt sätt. Samtidigt ser vi hur kraven, på våra kunder, andra företag och organisationer ökar vad beträffar det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagandet. Kraven som ställs är dubbla. Det handlar inte längre enbart om att dessa frågor hanteras utan hur och med vilket resultat, d v s samhällskraven går från regelefterlevnad till att de facto mäta vilket ansvar företaget tar och hur väl man presterar över tid. Hur ett företag presterar inom ansvarsområdet blir allt väsentligare för att man som organisation trovärdigt skall kunna hävda att man står för ett hållbart företagande där dessa frågor är naturliga delar av värdeskapandet.

Vi vill att det skall vara lönsamt att vara ett socialt- och miljömässigt ansvarstagande företag, och vi vill att de verksamheter som jobbar med dessa frågor med hjälp av ETT skall kunna bedriva detta arbete än mer effektivt, nå bättre resultat och på ett tryggt och säkert sätt kunna kommunicera och påvisa sin prestation gentemot leverantörer, kunder, gällande lagstiftning och regelverk samt samhället i stort.

Easy To Trust

ETT-Dashboard view

ETT adderar tydliga mervärden i verksamheten

De mervärden som ETT skapar kommer huvudsakligen ifrån två områden. Ökad trovärdighet, internt och externt, samt kontinuerligt ökat ansvarstagande och tydliga resultat.

Trovärdigheten är ett resultat av säker hantering, transparens och kvalitetssäkrad uppföljning. Det ökade ansvarstagandet blir resultatet av tydlig koppling mellan mål och verksamhetens strategi, och ett väl fungerande ledningssystem där de strategiska målen operationaliseras så att verksamhetens utförare kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.

Flera faktorer i ETT säkrar ovanstående och den unika lösningen erbjuder en väsentlig effektivitetsvinst jämfört med dagens lösningar.

För ökad trovärdighet

  • En säker digitaliserad och webbaserad systematisk hantering istället för en osäker och manuell hantering i Excel och av fysiska dokument i pärmar.
  • Ett transparent system som ger användarna realtidsövervakning över kontroller, aktiviteter och nivåer på prestationen.
  • ETT kännetecknas av mycket hög användarvänlighet
  • Konkret stöd i att internt och externt säkra kvaliteten i utfört arbete och resultat

För ökat ansvarstagande

  • En effektiv metod för att säkerställa att globala mål och ambitioner översätts till praktiskt arbete
  • Riskhantering och verksamhetsutveckling integrerat i samma verktyg/process – från uppföljning av regelefterlevnad till att tydliggöra och uppmuntra ökat ansvarstagande inom ekonomiska, sociala och miljömässiga områden
  • Ett system för ledning och hantering av hållbarhetsfrågor oavsett regelverk – istället för flera regelverksberoende system eller manuella hanteringar.
  • Målen för hållbarhetsarbetet samlade på ett ställe för effektivare uppföljning av måluppfyllelse.

Med hjälp av ETT som verktyg kan organisationer fokusera på de värdeskapande aktiviteterna och öka faktiskt ansvarstagande samt få en långsiktigt hållbar lönsamhet snarare än att lägga onödigt mycket resurser på kontroll av själva regelefterlevnaden. På så vis uppnås såväl faktisk samhällsnytta som kostnadsbesparingar.